Logo

INFO


button2

Konkursy na dyr.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
27-07-2020

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji tutaj

Czytaj całość
Odwołanie konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie
07-04-2020

Odwołanie konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie

W związku z obowiązującym stanem epidemii w kraju oraz niemożliwym do przewidzenia dalszym rozwojem sytuacji, Prezydent Miasta Lublin, zgodnie z pkt X ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn . Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 101/2/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn . Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie,*podjął decyzję o odwołaniu konkursu.*

Czytaj całość
Odwołanie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury
04-03-2020

Odwołanie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury

Zarząd Województwa Mazowieckiego uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rezeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wiruszem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)), rezygnuje z przeprowadzenia preocedury konkursoewj na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Czytaj całość
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie
02-03-2020

konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 8/25, 20-037 Lublin na czas określony, tj. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Link do ogłoszenia

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy  w Lublinie.
26-02-2020

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
Od kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru wymagane są m.in.: wyższe wykształcenie co najmniej magisterskie, udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach artystycznych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ogłoszenia.
Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.
Link do ogłoszenia

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku
03-02-2020

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku

Ostateczny termin na składanie ofert to 17 marca 2020 r. - liczy się data dostarczenia do Urzędu a oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 kwietnia 2020 r.

Link do ogłoszenia

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej
16-12-2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej
z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Opery Wrocławskiej „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż wydłużony został przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postepowania konkursowego związanego z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej.

Termin ten został określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
05-08-2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul.Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Czytaj całość
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
03-06-2019

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
- Teatru „Pinokio” w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopernika 16,
- Teatru Muzycznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Północnej 47/51.

Termin składania ofert - 1 lipca 2019 r.

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/praca/pozostale-oferty-pracy/

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
28-05-2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu Nr  225/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 maja 2019 r. zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa (https://bip.malopolska.pl/umtarnow).

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 18.00

Czytaj całość
1 2 3 4